MỘT SỐ THUẬT NGỮ

Nội dung

Trong quá trình quản lý các mảng nghiệp vụ nhân sự, sẽ có một số thuật ngữ chuyên biệt được sử dụng. Phần này sẽ giải thích những thuật ngữ đó.

Giải thích:

Hộp chức năng (function box- Hình I.2.1): là phần chứa:

  • Danh sách báo cáo: Danh sách nhân viên mới vào; Báo cáo Chấm công; Báo cáo Lương tháng...

  • Danh sách lệnh: Tính Công, Tính Lương, Lấy dữ liệu chấm công.…

Lưới/ lưới dữ liệu: Hình 1.2.2

  • Là phần hiển thị dữ liệu của tất cả các thông tin sau khi nhập vào phần mềm.

  • Người dùng có thể sửa dữ liệu trên lưới.

Thanh công cụ (Hình I.2.3): Sử dụng để điền các thông tin và tìm kiếm dữ liệu.

Thanh tác nghiệp (Hình I.2.4): Là phần giao diện bên trái màn hình, chứa 4 phân hệ chính của phần mềm và danh sách các danh mục, chức năng quản lý nằm trong mỗi phân hệ:

Phân hệ

Danh mục và chức năng

Cài đặt tổng quát

Thông tin công ty; Đăng ký người dùng mới hoặc xóa người dùng hiện tại; Phân quyền sử dụng….

Thông tin nhân viên

Thông tin nhân viên; Thông tin Gia đình; Chuyển chức vụ….

Chấm công

Đăng ký tang ca; Đăng ký nghỉ phép; Tính công….

Tính lương

Cài đặt mức lương; Danh sách người phụ thuộc; Tính lương….

Chữ viết tắt:

  • PM: Phần mềm

Last updated