Hướng dẫn cách xuất file Báo cáo

Mô tả nghiệp vụ

Phần này hướng dẫn cách xuất file báo cáo xem trên lưới và xem dưới dạng file Excel

Hướng dẫn thực hiện

Xem báo cáo trên lưới dữ liệu

Làm theo các bước (hình II.6.2)

  • Bước 1: Vào Function box hiển thị danh sách các báo cáo

  • Bước 2: Chọn báo cáo muốn xem

  • Bước 3: Nhấn nút Thực hiện.

  • Bước 4: Chọn các thông tin trên hộp thoại vừa hiện lên.

Ví dụ: (Hình II.6.2) Ở Tab Vị trí: chọn xuất dữ liệu của Phòng ban X01, bộ phận AUDTO, Nhóm KCS.

Ở Tab Từ ngày đến ngày: chọn xuất dữ liệu từ ngày 01/02/2020 đến ngày 29/02/2020.

  • Bước 5: Chọn Xem trên lưới.

  • Bước 6: Nhấn Ok để tiếp tục thực hiện hoặc nhấn Cancel để hủy lệnh.

Báo cáo sẽ hiển thị trên lưới giống như hình II.6.3

Xem báo cáo dạng file excel.

  • Từ Bước 1 đến Bước 4: Thực hiện tương tự như phần a

  • Bước 5: Chọn Xuất Excel, sau đó nhấn Ok để thực hiện xuất báo cáo dạng Excel hoặc Cancel để hủy lệnh. Hình II.6.4.

  • Bước 6: Đổi tên file báo cáo (nếu cần) và chọn thư mục để lưu. Ví dụ: Hình II.6.5

Lưu ý: Tên thư mục lưu và tên file Excel phải là những ký tự viết liền không dấu, không có ký tự đặc biệt.

Last updated