Tiện ích Nhóm dữ liệu trên lưới

Mô tả nghiệp vụ

Hỗ trợ nhóm dữ liệu trên lưới theo tiêu chí của người dùng và giúp người dùng dễ đọc các dữ liệu hơn.

Các bước thực hiện

  • Thực hiện: Trên lưới dữ liệu, ở dòng tiêu đề, nhấn và kéo lên trên những cột thông tin cần nhóm dữ liệu. Tuỳ vào tiêu chí của người dùng để nhấn và kéo cột nào trước, cột nào sau và có thể kéo 1 hay nhiều cột không hạn chế.

  • Ví dụ minh hoạ: Nhóm dữ liệu theo cột MÃ NHÂN VIÊN và NGÀY theo hướng mũi tên và kết quả

Kết quả.

Last updated