Danh mục Chuyển Vị Trí

Mô tả nghiệp vụ

Danh mục này sử dụng để quản lý vị trí làm việc và lịch sử chuyển vị trí làm việc từ khi vào công ty cho đến hiện tại của công nhân viên.

Các bước thực hiện

Hướng dẫn thực hiện chuyển vị trí

Giải thích ý nghĩa:

  • Vị trí: lựa chọn vị trí mới theo xưởng, khu vực, bộ phận.

  • Job code: là Mã công việc được tạo ở phần IV.1.2.

  • Chức danh: là chức phận, nhiệm vụ, quyền hành của nhân viên.

  • Loại chức vụ: tên chức vụ công việc đảm nhận.

  • Mã chức vụ: mã chức vụ công việc đảm nhận.

Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6.

Hướng dẫn cách hiển thị quá trình chuyển vị trí của nhân viên

Danh sách báo cáo

  • Danh sách chuyển vị trí chi tiết.

  • Danh sách chuyển vị trí tổng hợp

Last updated