Danh mục Cấp Phát Áo Bảo Hộ

Mô tả danh mục

Danh mục này quản lý việc cấp phát áo bảo hộ.

Các bước thực hiện

Hướng dẫn nhập thông tin

Để tạo thông tin thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau khi tạo xong thì dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình V.8.1.

V.8.1

Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6.

Giải thích các báo cáo

  • Danh sách cấp phát áo: là danh sách áo bảo hộ đã được cấp phát theo thời gian.

Last updated