Danh mục Quyết Định Thôi Việc

Mô tả nghiệp vụ

Danh mục này sử dụng để tạo và quản lý quyết định thôi việc, sa thải công nhân viên.

Các bước thực hiện

Hướng dẫn tạo Quyết định

Để tạo Quyết định thôi việc thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau khi tạo xong thì dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình V.5.1.

V.5.1

 1. Giải thích ý nghĩa

 • Trạng thái: là trạng thái của Quyết định thôi việc. Có ba trạng thái: Duyệt, Hủy, Kế hoạch.

   • Duyệt: Đã duyệt thôi việc.

   • Hủy: Hủy quyết định thôi việc, sa thải.

   • Kế hoạch: Áp dụng đối với trường hợp chưa có quyết định chính thức, chỉ là kế hoạch.

Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6.

Hướng dẫn sử dụng một số chức năng đặc biệt

 • In quyết định thôi việc:

Bước 1: Chọn xem Danh sách quyết định trong Hộp chức năng để hiển thị dan sách nhân viên trên lưới dữ liệu.

Bước 2: Chọn nhân viên để in quyết định

Bước 3: Trong hộp chức năng chọn In quyết định như hình V.5.2

Bước 4: Nhấn nút Thực hiện

Bước 5: Thực hiện thao tác theo hướng dẫn của PM.

Last updated