Danh mục Quản Lý Vi Phạm Kỷ Luật

Mô tả danh mục

Danh mục này lưu trữ và quản lý những vi phạm kỷ luật của người lao động.

Các bước thực hiện

Hướng dẫn nhập thông tin vi phạm

Để nhập thông tin vi phạm vào PM thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau khi tạo xong thì dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình V.7.1.

Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6.

  1. Giải thích báo cáo

  • Danh sách biên bản đang có hiêu lực: là danh sách các biên bản đã được lập và đang có hiệu lực theo thời gian.

  • Danh sách theo ngày lập biên bản: là danh sách các biên bản đã được lập theo thời gian.

  • Danh sách theo ngày kết thúc biên bản: là danh sách biên đã được lập sẽ kết thúc theo thời gian.

  • Tổng hợp quản lý vi phạm ỷ luật: là danh sách tổng hợp biên bản vi phạm kỷ luật của từng nhân viên trong 1 năm.

  • In thư mời xử lý kỷ luật lao động: in biên bản mời nhân viên tham dự cuộc xử lý kỷ luật lao động.

  • Biên bản vi phạm: in biên bản xử lý vi phạm kỷ luật nhân viên.

  • Biên bản xét kỷ luật lao động: là biên bản được sử dụng để xét hình phạt xử lý khi nhân viên không có mặt tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật khi vượt quá số lần gửi thư mời theo quy định.

  • Biên bản xử lý kỷ luật lao động: là biên bản được gửi khi nhân viên không có mặt tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật khi vượt quá số lần gửi thư mời theo quy định.

  • Quyết định xử lý kỷ luật lao động: là quyết định được đưa ra xử lý kỷ luật lao động nhân viên.

Last updated