Hướng dẫn đăng ký vào PM thông tin Nhân Viên Xin Ra Ngoài

Mô tả nghiệp vụ

Chức năng này giúp quản lý thông tin xin ra ngoài trong giờ làm việc của công nhân viên.

Các bước thực hiện

Hướng dẫn đăng ký thông tin

Để đăng ký thông tin thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau đó dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình VI.4.1.

Giải thích ý nghĩa

  • Giờ ra bị trừ công: Là giờ ra ngoài trong thời gian làm việc.

  • Tổng giờ ra ngoài: Là giờ ra ngoài bao gồm cả giờ nghỉ giữa ca làm việc.

Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6.

  1. Giải thích báo cáo

  • Bảng xin ra ngoài từ dữ liệu chấm công: Là bảng phân tích từ dữ liệu chấm công vào / ra thực tế của công nhân viên.

  • Bảng xin ra ngoài chi tiết: Là danh sách xin ra ngoài chi tiết đã được nhập bởi người dùng.

  • Bảng xin ra ngoài tổng hợp: Là báo cáo tổng hợp xin ra ngoài theo thời gian.

Last updated