Hướng dẫn cách lấy dữ liệu từ lưới ra file Excel

Mô tả nghiệp vụ

Phần này hướng dẫn cách xuất các thông tin hiển thị trên lưới ra file Excel. (Đây là bản sao của lưới thông tin theo định dạng Excel hay còn gọi là dữ liệu thô).

Các bước thực hiện

  • Tích chọn toàn bộ các dòng trên lưới bằng nút Chọn trên dòng tiêu đề hoặc tích lại để bỏ chọn toàn bộ.

  • File Excel sẽ bị lỗi khi:

    • Lưu file vào thư mục tên tiếng Việt có dấu hoặc có ký tự đặc biệt.

    • Đặt tên file bằng tiếng Việt có dấu hoặc có ký tự đặc biêt.

Last updated