Danh Sách Người Phụ Thuộc

Mô tả nghiệp vụ

Danh mục này quản lý danh sách người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh cho nhân viên.

Các bước thực hiện

Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc

Để đăng ký thông tin thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau đó dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình VII.1.1.

VII.1.1

  1. Giải thích ý nghĩa

  • Phụ thuộc từ tháng: Mốc thời gian bắt đầu được tính giảm trừ gia cảnh.

  • Phụ thuộc đến tháng: Mốc thời gian kết thúc tính giảm trừ gia cảnh. Trong trường hợp người phụ thuộc đủ điều kiện đăng ký Phụ thuộc trọn đời thì không tích chọn phần này.

  • Đã nộp giấy: Dùng để xác nhận là người phụ thuộc hợp lệ.

Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6.

  1. Giải thích báo cáo

  • Danh sách người phụ thuộc: Cung cấp danh sách người phụ thuộc theo tháng.

Last updated