Đăng ký Bậc tay nghề cho nhân viên

Mô tả nghiệp vụ

Danh mục này để đăng ký bậc tay nghề cho nhân viên và xác định phụ cấp theo bậc tay nghề.

Các bước thực hiện

Hướng dẫn đăng ký

Để đăng ký bậc tay nghề thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau đó sẽ được dữ liệu như hình VII.5.1

VII.5.1

  1. Giải thích ý nghĩa

  • Từ ngày, đến ngày: Là thời gian hiệu lực của bậc tay nghề.

  • Thành phần: là các bậc tay nghề được định sẵn và có các mức lương khác nhau.

Lưu ý: cột Nhóm tay nghề, đến ngày có thể để trống.

Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6.

  1. Các báo cáo liên quan:

  • Bậc tay nghề nhân viên (All): Hiển thị bậc tay nghề của nhân viên từ trước đến nay.

Last updated