Danh mục Thông Tin Gia Đình và nhân viên thuộc Chế Độ Con Nhỏ

Mô tả danh mục

Danh mục này quản lý thông tin người thân của người lao động như con cái, bố, mẹ…

Các bước thực hiện

Hướng dẫn tạo thông tin gia đình và chế độ con nhỏ:

Để tạo thông tin thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau khi tạo xong thì dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình V.2.1.

Giải thích ý nghĩa.

  • Đã nộp giấy: Cột này xác nhận thông tin.

  • Ngày baby care: Là ngày bắt đầu được tính hưởng chế độ con nhỏ dưới 6 tuổi.

Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6.

Hướng dẫn sử dụng một số chức năng đặc biệt

  • In thẻ về sớm: Chức năng này dùng để in thẻ nhân viên được hưởng chế độ nuôi con nhỏ dưới 1 tuổi. Để in thẻ: Chọn báo cáo Danh sách con nhỏ dưới 1 tuổi (Lao động nữ) trong hộp chức năng -> Sau đó làm tương tự hướng dẫn ở phần V.1.2.2.d. Thẻ về sớm sẽ tương tự như hình V.2.3.

Danh sách báo cáo khác

  • Xem tất cả nhân viên.

  • Danh sách con nhỏ dưới 1 tuổi (Lao động nữ).

  • Danh sách con nhỏ dưới 6 tuổi (Lao động nữ).

Danh sách người phụ thuộc.

Last updated