Danh mục Lương Cố Định

Mô tả nghiệp vụ

Danh mục này để quản lý các khoản lương dài hạn không thay đổi trong 1 thời gian dài của công nhân viên.

Các bước thực hiện

Hướng dẫn tạo mới

Để tạo mới thông tin lương cố định thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau khi tạo xong thì dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình VII.6.1.

Giải thích ý nghĩa

  • Thành phần: Là danh sách các khoản lương và phụ cấp dài hạn như: Lương cơ bản, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp nhà ở….

  • Từ ngày, Đến ngày: Là thời gian hiệu lực của thành phần lương.

Lưu ý: Cột Đến ngày có thể để trống.

Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6.

  1. Các báo cáo liên quan:

  • Lương cố định chi tiết: Là báo cáo hiển thị chi tiết lương như hình VII.6.1.

  • Lương cố định tổng hợp: Là báo cáo hiển thị lương như hình VII.6.2.

Last updated