Đăng Ký Mức Lương Cho Nhân Viên

Mô tả nghiệp vụ

Chức năng này dùng để đăng ký Nhóm lương, Bậc lương cho từng mã nhân viên để xác định mức lương.

Các bước thực hiện

Hướng dẫn đăng ký

Để đăng ký mức lương thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau đó dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình VII.4.1.

Lưu ý: Cột Đến ngày có thể để trống.

Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6.

  1. Giải thích báo cáo

Mức lương nhân viên (All): Hiển thị mức lương của toàn bộ công nhân viên từ trước đến nay.

Last updated