Danh mục Danh Sách Người Tàn Tật

Mô tả danh mục

Danh mục này quản lý danh sách người tàn tật làm việc tại doanh nghiệp.

Các bước thực hiện

Hướng dẫn tạo thông tin

Để tạo mới thông tin người tàn tật thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau khi tạo xong thì dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình V.6.1.

V.6.1

  1. Giải thích ý nghĩa

  • Lý do: Lý do dẫn đến tàn tật.

  • Phần trăm: Tàn tật bao nhiêu phần trăm.

  • Từ ngày, Đến ngày: Là thời gian tàn tật, nếu là tàn tật suốt đời thì cột Đến ngày có thể để trống.

  • Duyệt: Xác nhận chế độ là người tàn tật.

Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6.

Danh sách báo cáo

  • Danh sách người tàn tật

Last updated