Danh mục Tạo/ Điều Chỉnh HĐLĐ (Hợp Đồng Lao Động)

Mô tả nghiệp vụ

Danh mục này quản lý danh sách các loại hợp đồng như Hợp đồng thử việc, hợp đồng một năm, hợp đồng vô thời hạn, phụ lục hợp đồng…

Các bước thực hiện

Hướng dẫn tạo mới dữ liệu

Để tạo mới dữ liệu thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau khi tạo xong HĐLĐ thì dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình IV.6.1.

Giải thích ý nghĩa:

  • Từ ngày: Ngày bắt đầu có hiệu lực của loại HĐLĐ.

  • Số ngày; Số tháng; Số năm: Thời gian hiệu lực của hợp đồng.

  • Phụ lục: Tích chọn nếu là phụ lục HĐLĐ.

  • Dựa trên ngày công: Tích chọn nếu là loại HĐLĐ ngắn ngày. Ví dụ: loại HĐLĐ 6 ngày chỉ tính thời gian ngày làm việc thực tế mà không tính chủ nhật hoặc nghỉ lễ.

  • Phần trăm lương: có thể để trống nếu HĐLĐ là loại HĐ 1 năm, 2 năm hoặc vô thời hạn

Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6.

Last updated