Danh mục Tạo/ Điều Chỉnh Bệnh Viện

Mô tả danh mục

Danh mục này quản lý và hỗ trợ người sử dụng đăng ký mới nơi khám chữa bệnh bảo hiểm cho công nhân viên. Tuy PM đã tích hợp sẵn các thông tin về nơi khám chữa bệnh theo quy định của nhà nước nhưng tùy thuộc vào yêu cầu doanh nghiệp mà người dùng có thể tạo thêm.

Các bước thực hiện

Hướng dẫn tạo mới dữ liệu

Để tạo mới dữ liệu thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau khi tạo xong thì dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình IV.10.1.

Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6.

Lưu ý: Mã tỉnh, thành phố và mã bệnh viện phải lấy theo quy định của nhà nước.

Last updated