Hướng dẫn sửa dữ liệu

Mô tả nghiệp vụ

Sau khi tạo dữ liệu vào PM, nếu muốn sửa dữ liệu thì có thể sửa trực tiếp trên lưới dữ liệu.

Các bước thực hiện

  • Những cột có dòng chữ tiêu đề màu xanh là những cột được phép sửa.

Last updated