Thông tin công ty

Mô tả danh mục

Danh mục này quản lý thông tin công ty như tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ…

Các bước thực hiện

Hướng dẫn thiết lập mới.

Sau khi thiết lập xong thì dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình IV.1.1.

Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6.

Last updated