Danh mục Danh Sách Người Sử Dụng

Mô tả danh mục

Danh mục này quản lý danh sách người sử dụng PM và phân quyền truy cập dữ liệu cho người dùng.

Các bước thực hiện

Hướng dẫn tạo mới

Sau khi điền các thông tin xong thì dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình IV.13.2.

Hướng dẫn sửa

  • Bước 1: Trên lưới dữ liệu chọn vào dòng cần sửa (hình IV.13.2)

  • Bước 3: Sửa thông tin trên hộp thoại vừa hiện lên.

  • Bước 4: Nhấn Lưu để lưu thông tin vừa sửa.

Giải thích các dữ liệu

  • Người quản lý: là người dùng ở cấp quản lý. Cấp này có thể nhìn thấy và phân quyền cho các người dùng ở cấp dưới. PM mặc định cấp quản lý là admin.

  • Tên đăng nhập: là tên dùng để đăng nhập vào PM.

  • Mật khẩu: là mật khẩu dùng để đăng nhập vào PM.

  • Họ tên: là họ và tên của người dùng.

  • Nhóm: dùng để nhóm người dùng theo tiêu chí nào đó của mỗi doanh nghiệp.

  • Quyền truy cập: dùng để phân quyền truy cập dữ liệu cho cấp thứ nhất. Ví dụ: hình IV.13.2 thì tài khoản bichhuong chỉ có quyền truy cập vào danh sách lao động thuộc xưởng X01; tài khoản tham chỉ được truy cập vào dữ liệu của xưởng X03, X05, TV03, TV05…

Last updated