Tác dụng của nút LÀM TƯƠI ở trên phần mềm

Nút LÀM TƯƠI (hình I.7.1): sử dụng để làm mới lại (refresh) hoặc tải lại dữ liệu trên lưới.

Last updated