Danh mục Tạo/ Điều Chỉnh Loại Chức Vụ

Mô tả danh mục

Danh mục này có ý nghĩa và cách dùng giống với phần danh mục Chức vụ ở trên. Các loại chức vụ như: IT, Kết toán, Admin…

Các bước thực hiện

Hướng dẫn tạo mới dữ liệu

Để tạo mới dữ liệu thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau khi tạo Loại Chức vụ xong thì dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình IV.4.1.

Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6.

Last updated