Quản lý sổ BHXH

Mô tả nghiệp vụ

Danh mục này dùng để quản lý thông tin sổ bảo hiểm của người lao động.

Các bước thực hiện

Hướng dẫn thêm số sổ BHXH

Để tạo thông tin thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau đó dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình VIII.1.1.

Giải thích ý nghĩa

Số sổ BHXH là số sổ BHXH của nhân viên.

Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6.

Giải thích báo cáo

Danh sách sổ BH: Là danh sách sổ BHXH của nhân viên theo từng bộ phận.

Last updated