Quản Lý Thẻ Bảo Hiểm Y Tế

Mô tả nghiệp vụ

Danh mục này dùng để quản lý thông tin thẻ bảo hiểm y tế của người lao động.

Các bước thực hiện

Hướng dẫn thêm số sổ BHXH

Để tạo thông tin thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau đó dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình VIII.2.1.

Giải thích ý nghĩa

- Số thẻ: Mã số thẻ BHYT của nhân viên. - Từ ngày, đến ngày: Ngày hiệu lực của thẻ BHYT. - Ngày trả thẻ: Ngày trả thẻ BHYT. - Mã bệnh viện: Mã bệnh viện nơi thẻ BHYT đăng ký. Lưu ý: Ngày trả thẻ có thể để trống.

Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6.

Giải thích báo cáo

Danh sách thẻ BHYT: Là danh sách sổ BHYT của nhân viên theo từng bộ phận.

Last updated