Danh mục Tạo/ Điều Chỉnh Chức Danh

Mô tả danh mục

Danh mục này dùng để phân loại chức danh trong văn phòng, hay dưới xưởng…

Các bước thực hiện

Hướng dẫn tạo mới dữ liệu

Để tạo mới dữ liệu thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau khi tạo xong Chức Danh thì dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình IV.5.1.

Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6.

Last updated