Danh mục Tạo/ Điều Chỉnh Mã Công Việc

Mô tả danh mục

Việc xây dựng Mã công việc đóng vai trò không kém phần quan trọng bởi từ đó sẽ là căn cứ để xây dựng, quản lý và tính lương cho đội ngũ nhân viên. Mỗi doanh nghiệp sẽ có nguyên tắc đánh Mã công việc riêng dựa vào mục đích quản lý của doanh nghiệp đó. Mỗi nhân viên sẽ có một Mã công việc tương ứng với công việc mà họ đang làm.

Các bước thực hiện

Hướng dẫn tạo mới Mã công việc

Để tạo mới Mã công việc thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau khi tạo xong thì dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình IV.12.1.

Giải thích ý nghĩa:

  • Mã công việc: Điền Mã công việc theo quy định của doanh nghiệp.

  • Mã nặng nhọc độc hại: Chọn chế độ nặng nhọc độc hại tương ứng với công việc.

Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6.

Last updated