Danh Mục Tạo/ Điều Chỉnh Nặng Nhọc Độc Hại

Mô tả danh mục

Mỗi công nhân viên sẽ có một mã nặng nhọc độc hại tương ứng với công việc để công ty phân loại và đưa ra chế độ tương ứng.

Các bước thực hiện

Hướng dẫn tạo mới

Để tạo mới Mã Nặng Nhọc Độc Hại thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau khi tạo xong thì dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình IV.11.1.

Giải thích ý nghĩa

  • Phần trăm độc hại: Công ty đánh giá mức độ nặng nhọc độc hại để tính phụ cấp cho nhân viên dựa vào Phần trăm độc hại này. Ví dụ: Phần trăm độc hại là 5 – tức là phụ cấp độc hại của nhân viên đó sẽ bằng 5% của mức lương mà công ty quy định.

Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6.

Last updated