Hướng dẫn Xóa dữ liệu

Mô tả nghiệp vụ

Phần này hướng dẫn xóa dữ liệu trực tiếp đang hiển thị trên lưới.

Các bước thực hiện:

Để xoá toàn bộ dữ liệu trên lưới: Tích chọn toàn bộ các dòng trên lưới bằng nút Chọn trên dòng tiêu đề (hình II.4.1) hoặc tích chọn lại để bỏ chọn toàn bộ.

Last updated