Hướng dẫn Đăng Ký Nghỉ Phép Theo Giờ

Mô tả nghiệp vụ

Hướng dẫn này áp dụng cho trường hợp đi làm muộn có xin phép, hoặc về sớm có xin phép theo giờ.

Các bước thực hiện

Hướng dẫn đăng ký

Để đăng ký thông tin thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau đó dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình VI.7.1.

Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6.

  1. Các loại báo cáo

  • Danh sách đăng ký phép theo giờ: Là danh sách nhân viên đăng ký nghỉ phép theo giờ.

  • Danh sách đi muộn về sớm: Là báo cáo hiển thị danh sách nhân viên đi làm muộn và về sớm dựa trên giờ chấm công thực tế.

Last updated