Tiện ích lọc dữ liệu trên lưới

Mô tả nghiệp vụ

Tiện ích này giúp người dùng lọc thông tin cần tìm trên lưới dữ liệu.

Các bước thực hiện

Phần được đóng khung là phần hỗ trợ điền thông tin cần lọc. (Hình II.10.1)

Sử dụng dấu * để đại diện cho một hay 1 chuỗi ký tự số hay chữ. Ví dụ: Trên hình II.10.1, ký tự * đại diện cho những ký tự đứng trước và sau từ “MINH”.

Last updated