Danh mục Tạo/ Điều Chỉnh Loại Nghỉ

Mô tả nghiệp vụ

Danh mục này sử dụng để đăng ký nghỉ phép cho người lao động: phép năm, ốm đau, thai sản…

Các bước thực hiện

Hướng dẫn tạo mới dữ liệu

Để tạo mới các loại nghỉ thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau khi nhập xong thì dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình IV.8.1.

Giải thích ý nghĩa:

  • Loại Nghỉ: Điền mã số các loại nghỉ.

  • Hưởng lương; Không lương; Bảo hiểm; Phép năm; Sảy thai; Khám thai…: tích chọn tuỳ theo loại nghỉ

  • Không phép: Áp dụng cho trường hợp nghỉ làm không xin phép cấp trên.

  • Số tháng, Số ngày: là thời gian tối đa được phép nghỉ khi đăng ký loại nghỉ phép tương ứng. Ví dụ nghỉ sinh chỉ được phép nghỉ tối đa là 06 tháng.

Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6.

Last updated