Các Khoản Phát Sinh (Tăng / Giảm)

Mô tả nghiệp vụ

Chức năng này để quản lý các khoản phát sinh tăng / giảm trong tháng của nhân viên (nếu có). Ví dụ: bù lương tháng trước, phạt vi phạm kỷ luật…

Các bước thực hiện

Hướng dẫn đăng ký

Để đăng ký thông tin thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau đó dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình VII.7.1.

Giải thích ý nghĩa

  • Thành phần: Là danh sách các khoản lương và phụ cấp phát sinh tăng/ giảm trong tháng: Ví dụ: Bù khoản lương còn thiếu tháng trước, Thưởng năng xuất…

  • Tháng, Năm: Là tháng hiệu lực của thành phần lương.

Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6.

  1. Các báo cáo liên quan:

  • Lương biến động chi tiết: Là báo cáo hiển thị chi tiết lương như hình VII.7.1.

  • Lương biến động tổng hợp: Là báo cáo hiển thị lương.

Last updated