Danh mục Tạo/ Điều Chỉnh Vùng Miền

Mô tả danh mục

Danh mục này quản lý các dữ liệu về:

  • Dân tộc: Kinh, Tày, Mường…

  • Địa chỉ: Xã, Phường, Quận, Huyện, Tỉnh, Thành Phố

Các bước thực hiện

Hướng dẫn tạo mới dữ liệu

PM đã có sẵn thông tin theo quy chuẩn của bảo hiểm. Trong trường hợp có nhập mới bổ sung thì sẽ sử dụng Phương pháp tạo dữ liệu từ Excel (Hướng dẫn tạo dữ liệu - Phần II.2.3).

Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6.

Last updated