Hướng dẫn Lấy Dữ Liệu Từ Máy Chấm Công

Mô tả nghiệp vụ

Chức năng này dùng để lấy dữ liệu giờ vào ca làm việc và giờ kết thúc ca làm việc của từng công nhân viên từ máy chấm công. Đồng thời bổ sung dữ liệu chấm công trong trường hợp thiếu dữ liệu chấm công.

Các bước thực hiện

Tab Tổng quát

Hướng dẫn lấy dữ liệu chấm công: Có hai cách

 • Cách 1: Lấy dữ liệu cho toàn bộ công nhân viên. Làm theo các hướng dẫn ở hình VI.3.2

Bước 1: Trong Hộp chức năng, chọn “Lấy dữ liệu chấm công”.

Bước 2: Nhấn nút Thực hiện.

Bước 3: Lựa chọn các dữ liệu theo bộ lọc sẵn có, ở đây có lọc theo vị trí và lọc theo thời gian.

Bước 4: Nhấn nút OK để lấy dữ liệu hoặc nhấn Cancel để hủy lệnh.

 • Cách 2: Lấy dữ liệu theo mã nhân viên. Làm theo các hướng dẫn ở hình VI.3.3

Bước 1: Trong hộp chức năng, chọn “Lấy dữ liệu chấm công theo mã nhân viên”.

Bước 2: Nhấn nút Thực hiện.

Bước 3: Chọn khoảng thời gian cần lấy dữ liệu.

Bước 4: Nhấn nút OK. Sau đó PM hiển thị giao diện như hình VI.3.4

Bước 5: Chọn nhân viên cần lấy dữ liệu chấm công.

Bước 6: Nhấn OK để thực hiện lệnh hoặc nhấn Cancel để hủy lệnh.

Hướng dẫn bổ sung thông tin chấm công cho nhân viên

Thực hiện các bước theo hướng dẫn ở phần II.2

 • Ngày, Giờ: Là Ngày, Giờ bổ sung chấm công.

 • TT Vào/Ra: Là trạng thái giờ vào / giờ ra.

 • Lý do: Là lý do bổ sung dữ liệu giờ vào / ra.

Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6.

 1. Giải thích báo cáo

 • Danh sách đã chấm công theo đăng ký ca: Là danh sách công nhân viên có dữ liệu chấm công đúng theo ca đã đăng ký.

 • Danh sách chưa có dữ liệu chấm công theo đăng ký ca: Là danh sách công nhân viên đã đăng ký ca nhưng không có dữ liệu chấm công.

   1. Tab Danh sách xóa

Tab Danh sách xoá này lưu những dữ liệu chấm công do người dùng đã xóa ở “Tab Tổng quát”.

Lưu ý: Khi lấy lại dữ liệu chấm công từ máy chấm công, PM sẽ không lấy lại dữ liệu của nhân viên mà người dùng đã chọn xóa trước đó.

Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6.

Last updated