Báo Cáo Bảo Hiểm

Mô tả nghiệp vụ

Danh mục này dùng để tính toán dữ liệu tăng giảm bảo hiểm và những báo cáo liên quan theo mẫu D02-TS.

Các bước thực hiện

Hướng dẫn lấy dữ liệu tăng giảm bảo hiểm hàng tháng

Các bước như hình VIII.3.2

Bước 1: Trong hộp chức năng chọn vào “Phân tích dữ liệu tăng BH” hoặc “Phân tích dữ liệu giảm BH”

  • Bước 2: Nhấn nút “Thực hiện”

  • Bước 3: Chọn tháng cần lấy dữ liệu bảo hiểm

  • Bước 4: Chọn “Xuất Excel”

  • Bước 5: Nhấn “OK” để lưu dữ liệu và chọn “Cancel” để không lưu dữ liệu. Nếu chọn nhấn “OK”, dữ liệu sẽ được hiển thị trên lưới như hình VIII.3.3.

  • Bước 6: Nhấn “Yes” hoặc “No” để lưu hoặc không lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu.

Hướng dẫn bổ sung dữ liệu tăng giảm bảo hiểm hàng tháng

Sau khi kiểm tra thông tin ở danh sách tăng giảm bảo hiểm trong tháng (hình VIII.3.3), nếu người dùng cần bổ sung dữ liệu thì thực hiện như hướng dẫn ở phần II.2. Sau đó dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình VIII.3.4.

Hướng dẫn lấy mẫu D02 – TS

  1. Bước 1: Trong hộp chức năng chọn mẫu D02 – TS cần khai báo (hình VIII.3.5):

File D02 – TS (Giảm): Danh sách nhân viên cần khai giảm bảo hiểm trong tháng.

File D02 – TS (Tăng): Danh sách nhân viên cần khai tăng bảo hiểm trong tháng.

File D02 – TS (Tăng và Giảm): Danh sách nhân viên cần khai tăng và giảm bảo hiểm trong tháng.

Bước 2: Nhấn nút “THỰC HIỆN” (hình VIII.3.5)

  1. Bước 3: Chọn tháng

  2. Bước 4: Chọn “Xuất Excel”

  3. Bước 5: Nhấn nút “OK” để lấy mẫu D02 - TS như hình VIII.3.6

Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu:

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6

Last updated