Danh mục Tạo/ Điều Chỉnh Chức Vụ

Mô tả danh mục

Danh mục này quản lý chức vụ của Nhân viên, Công nhân, Quản lý … trong Doanh nghiệp.

Các bước thực hiện

Hướng dẫn tạo Chức Vụ:

Tạo dữ liệu theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau khi tạo xong thì dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình IV.3.1.

Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6.

Last updated