Hướng dẫn Đăng Ký Tăng Ca

Mô tả nghiệp vụ

Danh mục này quản lý dữ liệu đăng ký tăng ca của công nhân viên.

Các bước thực hiện

Hướng dẫn đăng ký thông tin tang ca

Để đăng ký thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau đó dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình VI.1.1.

Giải thích ý nghĩa:

 • ĐK tăng ca: Là số giờ đăng ký tăng ca (đơn vị tính là giờ).

 • Loại tăng ca : có 5 loại Tăng ca (TC sau; TC trước; TC trưa; TC nghỉ bù; TC không nghỉ bù)

   • Tăng ca ngày thường:

    • TC sau: Là tăng ca sau giờ làm việc.

    • TC trước: Là tăng ca trước giờ làm việc.

    • TC trưa: Là tăng ca trong giờ nghỉ trưa.

   • Đăng ký làm tăng ca ngày chủ nhật hoặc ngày lễ:

    • TC nghỉ bù: Là đăng ký tăng ca sau đó được nghỉ bù một ngày nào đó.

    • TC không nghỉ bù: Là đăng ký tăng ca mà không có ngày nghỉ bù.

 • Ca: Là Ca làm việc, dựa vào ca này để tính tăng ca cho nhân viên.

Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6.

 1. Giải thích báo cáo

 • Bảng đăng ký tăng ca chi tiết: là danh sách đăng ký tăng ca theo từng ngày của từng nhân viên.

 • Bảng đăng ký tăng ca tổng hợp: là danh sách đăng ký tăng ca theo nhiều ngày của nhiều nhân viên

Last updated