Hướng Dẫn Đăng Ký Thai Sản

Mô tả nghiệp vụ

Chức năng này quản lý danh sách nữ mang thai từ ngày đầu của thai kỳ đến khi sinh con.

Các bước thực hiện

Hướng dẫn đăng ký

Để đăng ký thông tin thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau đó dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình VI.5.1.

Giải thích ý nghĩa

  • Ngày dự sinh: Từ thông tin này PM sẽ tính ra ngày đầu mang thai để làm căn cứ tính chế độ thai sản.

Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6.

  1. Các loại báo cáo và chức năng

  • Danh sách mang thai.

  • Danh sách hưởng chế độ: Là danh sách mang thai đủ tiêu chuẩn được hưởng chế độ thai sản được đi làm muộn hoặc về sớm 1 giờ so với quy định của công ty.

  • Theo dõi thai sản - nuôi con nhỏ: Báo cáo này tổng hợp theo dõi từ ngày đầu mang thai cho đến khi nghỉ sinh và đi làm lại.

  • In thẻ thai sản về sớm: Dùng để in thẻ cho những người đang được hưởng chế độ thai sản.

Các bước thực hiện:

  • Bước 1: Trong Hộp chức năng, chọn Danh sách hưởng chế độ.

  • Bước 2: Tích chọn công nhân viên cần in.

Last updated