Cài Đặt Nhóm Bậc Tay Nghề

Mô tả nghiệp vụ

Chức năng này dùng để quản lý bậc tay nghề, mỗi bậc tay nghề tương ứng với nhóm bậc tay nghề khác nhau và có mức phụ cấp khác nhau theo quy định của công ty. Người dùng có thể tự điển thông tin Nhóm bậc tay nghề, bậc tay nghề trực tiếp vào thanh công cụ hoặc lấy dữ liệu từ file excel.

Các bước thực hiện

Hướng dẫn cài đặt

Để cài đặt dữ liệu thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau đó dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình VII.3.1.

Giải thích ý nghĩa

  • Từ ngày, Đến ngày: Là ngày hiệu lực cho bậc tay nghề

  • Một nhóm bậc tay nghề có thể có nhiều bậc tay nghề

Lưu ý: Đến ngày có thể để trống (áp dụng vô thời hạn)

Last updated