Danh mục Chuyển Chức Vụ

Mô tả nghiệp vụ

Danh mục này sử dụng để quản lý chức vụ và lịch sử chuyển chức vụ từ khi vào công ty cho đến hiện tại của công nhân viên.

Các bước thực hiện

Hướng dẫn chuyển chức vụ

Để thực hiện chuyển chức vụ thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau khi nhập xong thì dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình V.4.1.

Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thìlàm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6.

Danh sách báo cáo

  • Danh sách chuyển chức vụ

Last updated