Hướng Dẫn Đăng Ký Nghỉ Phép theo ngày hoặc nửa ngày

Mô tả nghiệp vụ

Chức năng này quản lý dữ liệu nghỉ phép (phép năm, nghỉ sinh…), nghỉ không phép, tạo thư mời trong trường hợp nhân viên nghỉ không phép quá quy định.

Các bước thực hiện

Hướng dẫn đăng ký

Các bước làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau đó dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình VI.6.1.

Giải thích ý nghĩa

 • Duyệt nhập phép: Sử dụng trong trường hợp nhân viên đăng ký nghỉ quá số ngày phép được hưởng. Ví dụ nhập vượt quá số ngày phép năm hay nhập quá số ngày nghỉ đi khám thai…

 • PN tồn: Là số ngày phép tồn của năm trước chuyển qua dùng cho năm mới.

 • PNĐN (Phép năm đã nghỉ): Là số ngày phép đã dùng trong năm.

 • PNTC (Phép năm tiêu chuẩn) (Đến cuối năm): Là số ngày phép tối đa được hưởng hàng năm (không bao gồm phép tồn từ năm trước).

 • PNCL (Đến cuối năm): Là số ngày phép còn lại được dùng tính đến cuối năm.

 • PNTC (Đến hiện tại): Là số ngày phép tối đa được hưởng tính đến thời điểm hiện tại (không bao gồm phép tồn từ năm cũ).

 • PNCL (Đến hiện tại): Là số ngày phép còn lại được dùng tính đến thời điểm hiện tại.

Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6.

 1. Giải thích báo cáo

 • Danh sách nghỉ phép: Là danh sách nghỉ phép của nhân viên trong khoảng thời gian.

 • Bảng phép năm chi tiết: Là báo cáo phép năm tổng hợp theo tháng cho công nhân viên đã nghỉ và đang làm việc.

 • Danh sách nghỉ theo bộ phận: Là danh sách thống kê số lượng nhân viên nghỉ phép theo từng bộ phận.

 • Đăng ký phép bất thường: Là danh sách nhân viên đã đăng ký nghỉ nhưng vẫn có dữ liệu chấm công ngày đó.

 • Danh sách nghỉ không phép 5 lần trong vòng 30 ngày: Là danh sách nhân viên đã nghỉ không xin phép 5 lần trong vòng 30 ngày.

 • In thư mời: Chức năng này dùng để in thư mời gửi người lao động đã nghỉ không xin phép 5 lần.

Last updated