Cài Đặt Mức Lương

Mô tả nghiệp vụ

Chức năng này dùng để quản lý Mức lương, mỗi Mức lương tương ứng với nhóm lương và bậc lương theo quy định của công ty. Người dùng có thể tự điền thông tin Nhóm lương, Bậc lương trực tiếp vào Thanh công cụ hoặc lấy dữ liệu từ file excel.

Các bước thực hiện

Hướng dẫn cài đặt

Để cài đặt dữ liệu thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau đó dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình VII.2.1.

VII.2.1

  1. Giải thích ý nghĩa

  • Từ ngày, Đến ngày: Là thời gian hiệu lực của mức lương.

  • Trong mỗi nhóm lương có nhiều bậc lương.

Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6.

Last updated