PHÂN HỆ CÀI ĐẶT TỔNG QUÁT

Phân hệ phần CÀI ĐẶT TỔNG QUÁT (Hình IV.1) dùng để thiết lập các thông tin ban đầu hoặc thay đổi thông tin có sẵn áp dụng cho toàn bộ công ty. Phân hệ này bao gồm những danh mục sau:

  • Thông tin công ty.

  • Danh mục phòng ban, bộ phận, tổ, nhóm, chức vụ…

  • Danh mục giới tính, dân tộc, tôn giáo, trình độ học vấn…

  • Đăng ký người dùng mới hoặc xóa người dùng hiện tại.

  • Phân quyền sử dụng.

Last updated