Danh mục Đăng Ký Quyền Sử Dụng

Mô tả nghiệp vụ

Danh mục này có chức năng đăng ký quyền sử dụng cho người dùng.

Các bước thực hiện

Các bước thực hiện phân quyền

Bước 1: Chọn người dùng cần phân quyền trong phần DANH SÁCH NGƯỜI DÙNG.

Bước 2: Tích chọn vào QUYỀN SỬA, QUYỀN XEM

Bước 3: Nhấn Lưu để lưu quyền sử dụng.

Giải thích ý nghĩa

  • Danh sách người dùng: hiển thị danh sách của tất cả các người dùng hiện tại.

  • Nhóm quyền: là nhóm các phân hệ (phần đánh dấu số 1 trong hình IV.14.2).

  • Chức năng: là nhóm các danh mục và chức năng của PM (phần được đánh dấu số 2 trong hình IV.14.2).

  • Quyền sửa: là quyền được xem và sửa dữ liệu.

  • Quyền xem: là quyền chỉ được xem và không được sửa dữ liệu.

  • TabList: dùng để phân quyền theo tab. Nếu để trống thì phân quyền cho toàn bộ tab trong giao diện. Ví dụ (hình III.14.3): giao diện này có các tab: Tổng quát, Nhập nhân viên mới, Tiện ích

Last updated