Quản lý Hợp đồng Lao Động

Mô tả nghiệp vụ

Danh mục này quản lý hợp đồng và quá trình hợp đồng lao động của nhân viên từ hợp đồng thử việc đầu tiên cho đến khi ký hợp đồng vô thời hạn và các phụ lục hợp đồng.

Các bước thực hiện

Hướng dẫn tạo quá trình hợp đồng

Để tạo thông tin thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau đó dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình VII.8.1.

Giải thích ý nghĩa

 • HĐ Chính: thể hiện mã hợp đồng gần nhất mà PM tự liên kết theo mã nhân viên trong trường hợp tạo phụ lục hợp đồng.

 • Lưu ý: Trong trường hợp là hợp đồng vô thời hạn thì không cần tích chọn Ngày kết thúc.

Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6.

 1. Giải thích báo cáo

 • Danh sách hợp đồng theo ngày ký: Là danh sách hợp đồng ký của nhân viên đang làm việc trong khoảng thời gian được chọn.

 • Danh sách hợp đồng theo ngày hết hạn: Là danh sách hợp đồng sẽ hết hạn trong khoảng thời gian nào đó của nhân viên đang làm việc.

 • Danh sách hợp đồng đang có hiệu lực: Là danh sách hợp đồng đang có hiệu lực trong khoảng thời gian được chọn.

 • Danh sách HĐ dự tính ký: Là danh sách hợp đồng dự tính sẽ ký mới trong khoảng thời gian được chọn.

 • In hợp đồng thử việc: Chức năng này để in hợp đồng thử việc.

 • In hợp đồng chính thức: Chức năng này để in hợp đồng chình thức.

 • Kết quả thử việc (Đạt): Chức năng này để in kết quả thử việc đạt.

 • Kết quả thử việc (Không đạt): Chức năng này để in kết quả thử việc không đạt.

Last updated