Hướng Dẫn Tính Công

Mô tả nghiệp vụ

Sau khi có đầy đủ thông tin của: Đăng ký ca, dữ liệu chấm công vào ra, dữ liệu đăng ký tăng ca (nếu có), dữ liệu đăng ký nghỉ phép, dữ liệu đăng ký thai sản….. Thì phần này sẽ hướng dẫn tính công cho nhân viên.

Ngoài ra nếu có trường hợp thiếu chấm công dẫn đến PM không thể tính công được, thì có thể bổ sung ở bước này.

Các bước thực hiện

Hướng dẫn tính công

Có hai cách tính công

 • Cách 1: Tính công theo Mã nhân viên. (Hình VI.8.2).

Bước 1: Gõ mã nhân viên.

Bước 2: Chọn ngày, tháng tính công. Ví dụ: chọn ngày 10/05/2020 như hình VI.8.2 nghĩa là tính công cho nhân viên trong tháng 05/2020.

Bước 3: Nhấn nút TÍNH CÔNG. Sau khi tính công xong thì nhấn nút Search để hiển thị kết quả tính công.

Cách 2: Tính công cho toàn bộ nhân viên. (Hình VI.8.3)

Bước 1: Trong Hộp chức năng, chọn Tính công.

Bước 2: Nhấn nút Thực hiện.

Bước 3: Chọn các giá trị lọc theo vị trí, và thời gian tính công.

Bước 4: Nhấn Thực hiện lệnh.

Bước 5: Nhấn OK để tính công hoặc Cancel để hủy lệnh.

Hướng dẫn bổ sung dữ liệu công

Nếu trường hợp do thiếu dữ liệu chấm công như: Dữ liệu chấm vào, chấm ra, đăng ký ca…. Vì vậy PM không thể thực hiện tính công theo logic được thì có thể bổ sung dữ liệu chấm công ở giao diện này.

Để bổ sung dữ liệu thì làm theo hướng dẫn ở phần II.2.

 1. Giải thích ý nghĩa

 • Giờ công: Trong trường hợp lưới dữ liệu không hiển thị công của nhân viên thì có thể bổ sung giờ công ở đây. Hoặc bổ sung ở các phần khác.

 • Nguồn nhập: Là thông tin cho biết dữ liệu công đó là do người dùng tự nhập vào hay do PM tính toán được.

Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6.

 1. Giải thích báo cáo

 • Bảng chấm công tổng hợp (sử dụng ký hiệu): Là báo cáo danh sách nhân viên công làm theo từng ngày (X – làm đủ ca, X1 – làm đủ ca + 1 giờ làm thêm,CP – nghỉ có phép, kp – nghỉ không phép). Hình VI.8.4

Bảng công chi tiết: Là báo cáo chi tiết gồm các thông tin: bao nhiêu giờ Hành chính, bao nhiêu giờ tăng ca, bao nhiêu giờ được cộng thêm theo chế độ ….

 • Khi thực hiện xuất Bảng công chi tiết thì giao diện sẽ xuất hiện cửa sổ như hình VI.8.5. sau đó lựa chọn các tiêu chí lọc hiển thị trên báo cáo.

Giải thích một số các tiêu chí lọc (Hình VI.8.5),

   • Trên hộp thoại chứa nhiều Mã công (Mã giờ công), tùy vào yêu cầu của người dùng mà lựa chọn một hoặc nhiều mã công xuất hiện trên báo cáo.

   • Hiển thị giờ QV, QR: Lựa chọn hiển thị giờ vào, giờ ra.

   • Hiển thị đăng ký TC: Lựa chọn hiển thị đăng ký tăng ca.

Báo cáo Bảng công chi tiết sẽ có dạng excel giống hình VI.8.6

Bảng công tính lương: Là bảng chấm công tổng hợp theo ngày, có thể xem dữ liệu trên lưới như hình VI.8.6 hoặc xem dưới dạng phiếu để in giống hình VI.8.7.

Bảng công tổng hợp: Là bảng tổng hợp giờ công, giờ đăng ký nghỉ, giờ đi muộn, về sớm theo thời gian cho toàn bộ nhân viên.

 • Danh sách công nhân viên làm chế độ 7h: Là danh sách các công nhân làm chế độ 7 giờ.

 • Báo cáo tăng ca: Là báo tổng hợp giờ tăng ca theo nhân viên trong khoảng thời gian cho toàn bộ nhân viên.

Last updated